Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV   22820000-4)  (ΚΑΕ  1293)  {Πιθανή ποσότητα:  71485 Τεμ.} προϋπολ. δαπάνης    8.800,00 €  συμπ. ΦΠΑ  24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΨΞΨ4690ΒΞ-Τ5Ω } …