Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, ανάθεσης του έργου ετήσια συντήρηση των τριών (3) ανελκυστήρων του Γ.Ν.Ζ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου Α) Τακτική Κατά Νόμο ετήσια Συντήρηση και Επισκευές χωρίς ανταλλακτικά των τριών (3) ανελκυστήρων  του Γ.Ν.Ζ.  και Β) για κάθε ανελκυστήρα: α) ετήσιο έλεγχο  β) Ενημέρωση φακέλου γ) έκδοση νέας άδειας λειτουργίας. Προϋπ. δαπάνης   11.650,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΨΘΑ4690ΒΞ-656} …