Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ διαφόρων

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ  διαφόρων (αναισθησίας, απλές,  αιμοκάθαρσης)  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Προϋπ. δαπάνης  10.050,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% και 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΜΟ94690ΒΞ-Ι0Ρ} …