Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Μ.Τ.Ν. (ΦΥΣΙΓΓΕΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  ΣΕΤ  ΥΛΙΚΩΝ  ΕΝΑΡΞΗΣ – ΛΗΞΗΣ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ) για κάλυψη αναγκών περίπου   ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης 23.500,00 € συμπερ. Φ.Π.Α. 6%  και  13 %, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΣΖΝ4690ΒΞ-7ΞΛ} …