Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  90.547,42  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΓΒ84690ΒΞ-ΕΚΩ } …