Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΓΑΝΤΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  14.725,00  € συμπ. ΦΠΑ 24%,  με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΩ0Θ4690ΒΞ-ΞΔΕ } …