Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  18.000,00  € συμπερ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΞΗ14690ΒΞ-ΓΥΚ } …