Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού ΠΜΔ για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναληπτικό ΠΜΔ για την προμήθεια ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ.  Προϋπ. δαπάνης  39.162,27  € συμπερ. ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω2ΑΥ4690ΒΞ-Ρ94} …