Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ  (CPV- 39518000-6, «ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΑ ΕΙΔΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ»)  (ΚΑΕ 1139), πιθανής προϋπολ. δαπάνης  3.064,52 € προ ΦΠΑ ή 3.800,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%   για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  94Α44690ΒΞ-147} …