Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ (CPV 22820000-4 )  (ΚΑΕ  1293) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης    8.870,97 € προ ΦΠΑ ή  11.000,00 €  συμπ. ΦΠΑ  24%  ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7ΤΥ64690ΒΞ-ΦΥ7} …