Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΜΕΛΑΝΙΩΝ,  ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ ,  Προϋπ. δαπάνης  11.855,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24% , για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΚΑ74690ΒΞ-ΦΝΝ } …