Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ προμήθειας Σάκων και τσάντες αποβλήτων, Σκούπες και βούρτσες, Απορρυπαντικών, Είδη τραπεζαρίας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια Σάκων και τσάντες αποβλήτων, Σκούπες και βούρτσες και άλλα είδη, Απορρυπαντικών, Είδη τραπεζαρίας ,   Προϋπ. δαπάνης  13.572,00   € συμπερ. ΦΠΑ 24% , για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Δ414690ΒΞ-ΜΕΛ} …