Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ (CPV 33141310-6) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ,για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα 199500 τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7ΘΖΜ4690ΒΞ-ΠΙ8 } …