Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια χειρουργικών μοσχευμάτων – ΠΛΕΓΜΑΤΑ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ( χειρουργικών μοσχευμάτων , CPV 33184100-4)  ΠΛΕΓΜΑΤΑ    (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης   5.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 13%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους . {Πιθανή ποσότητα 81  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7ΥΗΘ4690ΒΞ-ΗΨ7 } …