Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια («εργαλείων χειρουργείου», CPV 33162200-5) Λαπαροσκοπικά, Συρραπτικά (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  23.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα  129  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7ΘΣ54690ΒΞ-Τ0Κ } …