Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας χρήσης

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια «ΙΑΤΡΙΚΟΥ  ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ μιας  χρήσης » (CPV 33140000-3, Ιατρικά αναλώσιμα) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  2.800,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα  24710  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7Θ504690ΒΞ-ΤΓ2 } …