Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ  (CPV 24455000-8) (KAE 1351). Πιθανής προϋπ. δαπάνης  10.000,00 € συμπ. ΦΠΑ, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. {Πιθανή ποσότητα  839,40 lt,  τεμ.}, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  7Θ5Α4690ΒΞ-ΣΧ5} …