Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου: «ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ»

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου:

«ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ  ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ» ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  2.500,00  € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΡΑΛ4690ΒΞ-ΧΝΕ } …