Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία νοσοκομ. αποβλήτων

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει ΠΜΔ για την ανάθεση του έργου : Αποκομιδή, μεταφορά, διάθεση και επεξεργασία νοσοκομ. αποβλήτων,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  44.962,40 € συμπερ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  73ΘΣ4690ΒΞ-ΒΡΣ } …