Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια ΠΜΔ για την προμήθεια Αντιδραστηρίων Ουρολογίας

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει Επαναλ. ΠΜΔ για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων  Ουρολογίας ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης  2.675,25 € συμπ. ΦΠΑ 24% με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΨΤΙ4690ΒΞ-ΧΗΛ }