Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την Προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ» (CPV 15119000-5, Διάφορα κρέατα) (KAE 1511)  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.  για περίπου ένα (1) έτος.  {Πιθανής ποσότητας:  9.505 κιλά). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 50.000,00 €  συμπερ. ΦΠΑ 13%.  Kριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή που θα δοθεί ως το ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΌ ΈΚΠΤΩΣΗΣ  επί της μέσης ημερήσιας λιανικής τιμής πώλησης των ειδών, επί των τιμών του μηνιαίου πινακίου μέσης τιμής πώλησης του Τμήματος Εμπορίου Ν. Ζακύνθου. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΔΨΣ4690ΒΞ-ΕΘΝ,  ΑΔΑΜ: 22PROC010891738 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  167682.