Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (9/2022), για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (9/2022), για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S.  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»{(CPV: 32428000-9, «Αναβάθμιση δικτύου»).Λοιποί CPV : 32420000-3, «Εξοπλισμός δικτύου»,30232000-4,  «Περιφερειακός εξοπλισμός», 72243000-0,  «Υπηρεσίες προγραμματισμού». (ΚΑΕ 9749)}ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 45.880,00 συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, επί του συνόλου του περιγραφόμενου  έργου.Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: Ω3124690ΒΞ-1ΣΝ,  ΑΔΑΜ: 22PROC010905831   και α/α ΕΣΗΔΗΣ: 164373.