Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρ. Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (14/2022), για την προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ (με παραχώρηση δεξαμενής)

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΥΓΡΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ για ιατρική χρήση (KAE 1614) (CPV: 24111900-4, «Οξυγόνο»)   καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια από την διαδικασία (για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση), {πιθανής ποσότητας:  113.186,20 m3). Προϋπ. δαπάνης 80.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΣΡΦ4690ΒΞ-Τ7Ι ,  ΑΔΑΜ: 22PROC010911729 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  168387.