Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ  ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (CPV 33696500-0) (KAE 1359) με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών  (Α1 ρουτίνας – Α2.. εφημερίας – εφεδρικός) καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για τη διενέργεια των εξετάσεων.   Πιθανή ποσότητα:  459.300 τεστ, για τις ανάγκες του Γ.Ν.Ζ., για περίπου  ένα (1) έτος.  Προϋπ. δαπάνης 150.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 6% & 24%.  Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή επί  της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων.  Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6ΨΑΚ4690ΒΞ-851,  ΑΔΑΜ: 22PROC010878657  και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  167468.