Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 15.354,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 118.878 τεμ., μέτρα},  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους,  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε (ΑΔΑ:99ΜΩ4690ΒΞ-ΛΡΥ) & (ΑΔΑΜ:21PROC008817812).