Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Αναλωσίμων ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΚΩΝ Υλικών (CPV 33170000-2, Αναισθησία και ανάνηψη) (KAE 1311) Πιθανής προϋπ. δαπάνης 10.350,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%,  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους  {Πιθανή ποσότητα: 2.562  τεμ., ζεύγη}, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε (ΑΔΑ:ΨΦ2Β4690ΒΞ-ΨΛ7) & (ΑΔΑΜ:21PROC008818086).