Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση (CPV 24111900-4) (ΚΑΕ 1614)   καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας (για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση) (CPV 63121110-7) (ΚΑΕ 0439). Πιθανή ποσότητα  141.129 m3,  για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.  περίπου για ένα (1) έτος. Πιθανής  προϋπολ. δαπάνης  63.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε (ΑΔΑ:ΩΞΔ74690ΒΞ-Π46) & (ΑΔΑΜ:21PROC008816686).