Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA 2

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2) (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA 2 για κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. Ζ. στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού…

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2022), για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2022), για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S.  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»(CPV: 32428000-9, «Αναβάθμιση δικτύου»).Λοιποί CPV : 32420000-3, «Εξοπλισμός δικτύου»,30232000-4,  «Περιφερειακός εξοπλισμός», 72243000-0,  «Υπηρεσίες προγραμματισμού». (ΚΑΕ 9749) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ…

Πρόσκληση 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης επι του τελικού σχεδίου τεχνικών προδιαγραφών , για την προμήθεια: «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ .

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την διενέργεια 2ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεων επί των επισυναπτόμενων Τεχνικών Προδιαγραφών ,για την οριστικοποίηση τους,  για την προμήθεια: «Νέου Ψηφιακού Φορητού – Τροχήλατου Ακτινολογικού Μηχανήματος (CPV 33111000-1,…