Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2022), για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού (18/2022), για το έργο : « Αναβάθμιση του συστήματος B.M.S.  του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ»(CPV: 32428000-9, «Αναβάθμιση δικτύου»).Λοιποί CPV : 32420000-3, «Εξοπλισμός δικτύου»,30232000-4,  «Περιφερειακός εξοπλισμός», 72243000-0,  «Υπηρεσίες προγραμματισμού». (ΚΑΕ 9749) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: 45.880,00 συμπερ.  Φ.Π.Α.  24%,με κριτήριο κατακύρωσης η  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής επί του συνόλου του περιγραφόμενου  έργου. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: 6Ψ9Ε4690ΒΞ-9ΩΝ,  ΑΔΑΜ: 22PROC011716534     και με α/α ΕΣΗΔΗΣ: 178425.