Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA 2

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (CPV 33141620-2) (KAE 9349) στα πλαίσια του προγράμματος COOFHEA 2 για κάλυψη αναγκών  του Γ.Ν. Ζ. στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης του κορονοϊού και τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας. Προϋπ. δαπάνης 17.100,00  € συμπ. ΦΠΑ 24 %, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Η διακήρυξη έχει λάβει:  ΑΔΑ: ΨΤΦΥ4690ΒΞ-ΘΘΡ,  ΑΔΑΜ: 22PROC011717026 και α/α ΕΣΗΔΗΣ:  178412,  178413,  178418.