Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας».

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού, για την  ανάθεση του έργου «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Ακτινογραφίας» (CPV  50421200-4) (KAE  0887). Προϋπ. δαπάνης 72.788,00 € συμπ. ΦΠΑ 24% , για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν.Ζ.  για…