Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Κατάθεσης Προσφοράς για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο για Κατάθεση Προσφοράς για την προμήθεια  Αντιδραστηρίων για Εξετάσεις Αυτόματου Ανοσολογικού Αναλυτή Αιμοδοσίας (CPV  38434580-5, Συσκευές ανάλυσης για ανοσολογικές εξετάσεις) (KAE  1359),  με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτή  καθώς και των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. {Πιθανή ποσότητα: 6.145 τεστ}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους.  Πιθανής προϋπ. δαπάνης   29.085,10 € προ ΦΠΑ   ή    31.096,62 €  συμπ. ΦΠΑ 6% & 24%.    Με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, επί της συνολικής προσφερόμενης δαπάνης προ ΦΠΑ, για την εκτέλεση όλων των ζητουμένων εξετάσεων.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: {ΑΔΑ:   9ΝΧ64690ΒΞ-ΟΧ7} , {ΑΔΑΜ:   22PROC010597688}.