Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Πρόσκληση 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης των αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια : «εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.», για κάλυψη αναγκών του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου  προκηρύσσει την  διενέργεια 1ης Δημόσιας Διαβούλευσης και προσκαλεί τις ενδιαφερόμενες εταιρείες, για την κατάθεση απόψεών επί των επισυναπτόμενων αρχικών Τεχνικών Προδιαγραφών , για την προμήθεια :  « εξοπλισμού καθώς και για υπηρεσίες εγκατάστασης και προγραμματισμού για την αναβάθμιση του συστήματος BMS.» { (CPV : 32428000-9, «Αναβάθμιση δικτύου»),( CPV :32420000-3,  «Εξοπλισμός δικτύου») (CPV :30232000-4,  «Περιφερειακός εξοπλισμός» (CPV :72243000-0,  «Υπηρεσίες προγραμματισμού»)}. Πιθανής προϋπολ. Δαπάνης 45.880,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24 %. »  ,  για κάλυψη αναγκών του  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ.  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  λάβουν γνώση των τεχνικών προδιαγραφών από τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΖΡ44690ΒΞ-1ΗΕ } …