Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Ενημέρωση τροποποιήσεων της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019 {6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2} διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων

Ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων, επί των αλλαγών της αριθμ. πρωτ. 1681/21-3-2019, με ΑΔΑ: 6ΜΠΩ4690ΒΞ-ΘΣ2 διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV  33696500-0, Αντιδραστήρια  Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359), με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2..εφημερίας – εφεδρικός,     Α3..επειγόντων,     Α4..μέτρησης γλυκοζυλιωμένης  αιμοσφαιρίνης) καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6Ξ7Μ4690ΒΞ-0ΑΥ} …