Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Προκήρυξη για την πλήρωση θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Το Γ.Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ. για το  Γ.Ν. ΖΑΚΥΝΘΟΥ επί θητεία, θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΩ8Ω4690ΒΞ-ΡΥΚ} …