Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού προμήθειας ιατρικών αερίων και παροχής υπηρεσιών συντήρησης, ενοίκιο και μεταφοράς των φιαλών.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια  ιατρικών αερίων,  παροχή υπηρεσιών συντήρησης φιαλών αερίου, ενοίκιο και μεταφορά των φιαλών. Προϋπ. δαπάνης    33.597,97  € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για το σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ1ΧΥ4690ΒΞ-0Ε0  } …