Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Αναλωσίμων Υλικών ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (CPV 33192000-2, Ιατρικές προμήθειες) (KAE 1311). Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  26.300,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 %. {Πιθανή ποσότητα: 128.364  τεμ.} για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ). Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ω1Τ64690ΒΞ-9Ω1 } …