Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια Υγρού Οξυγόνου & παροχή υπηρεσιών μεταφοράς και διαχείρισης του Οξυγόνου.

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια Υγρού Οξυγόνου για ιατρική χρήση καθώς και την παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης (μεταφορά και διαχείριση του Οξυγόνου, σε εγκατεστημένη δεξαμενή στον χώρο του Νοσοκομείου, ιδιοκτησίας της εταιρείας που θα κριθεί μειοδότρια (για όσο διάστημα διαρκεί η σύμβαση). Πιθανή ποσότητα  122.000 m3 για κάλυψη αναγκών του Νοσοκομείου περίπου για ένα (1) έτος. Προϋπ. δαπάνης   74.000,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του υπό ανάθεση έργου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6Χ4Ρ4690ΒΞ-ΛΛΔ } …