Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: «ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ »

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια  : «Αντιδραστηρίων ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝ εξετάσεων (CPV  33696500-0, Αντιδραστήρια  Εργαστηρίων) (ΚΑΕ 1359),με ταυτόχρονη παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού αναλυτών (Α1..ρουτίνας – Α2..εφημερίας – εφεδρικός)καθώς και  των αναλωσίμων που απαιτούνται για την διενέργεια των εξετάσεων ».Προϋπολ. δαπάνης 74.150,00   συμπ. ΦΠΑ 24%,για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ6ΣΒΘ4690ΒΞ-ΡΩΓ }