Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΒΕΛΟΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης    8.940,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΨΩ5Ι4690ΒΞ-Φ1Γ} …