Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ

Το Γ.Ν.  Ζακύνθου προκηρύσσει  Συνοπτικό Διαγωνισμό  για την προμήθεια ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,  για κάλυψη αναγκών ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης    10.000,00 € συμπερ. ΦΠΑ 24% ,με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  6ΡΡΜ4690ΒΞ-ΧΙΕ} …