Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ «είδη Παντοπωλείου»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ  «είδη Παντοπωλείου»  (KAE 1511) (CPV 15000000-8, Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα)» για κάλυψη αναγκών περίπου δέκα (10) μηνών. Προϋπ. δαπάνης  21.000,00 € συμπερ.  ΦΠΑ 13%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6ΕΒΝ4690ΒΞ-ΝΕΑ} …