Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια των ειδών: ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια  των ειδών:  ΒΑΜΒΑΚΙ ΥΔΡΟΦΙΛΟ και ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ  (KAE  1311) {CPV 33141115-9 «Ιατρικό Βαμβάκι» & 33198000-4 «Νοσοκομειακά Είδη Από Χαρτί»}   (Πιθανή ποσότητα 8.075 κιλά) για κάλυψη αναγκών ενός (1) περίπου έτους.  Πιθανής προϋπ. δαπάνης   9.700,00 € συμπ. ΦΠΑ 13% & 24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   ΩΨΩΤ4690ΒΞ-1Η0} …