Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΣΥΡΙΓΓΩΝ μιας χρήσης (CPV 33141310-6) (KAE 1311). Πιθανής προϋπ. δαπάνης 12.419,355 € προ ΦΠΑ ή 15.400,00 € συμπ. ΦΠΑ 24%. {Πιθανής ποσότητας  233.700  τεμ.), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  Ω5ΙΧ4690ΒΞ-Λ3Λ } …