Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια των ειδών : «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ, ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια των  ειδών : «ΜΕΛΑΝΙΩΝ, ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΙΚΟΥ ΧΑΡΤΙΟΥ (CPV 22900000-9) (ΚΑΕ 1719), ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ (CPV 30192700-8) (ΚΑΕ 1261)  »Προϋπολ. δαπάνης 15.300,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: 68Σ54690ΒΞ-014 } …