Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια: « Α) Διαφόρων Ειδών Καθαριότητας , Β) Ειδών Εστίασης»

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την Διενέργεια Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για την προμήθεια :« Α) Διαφόρων  Ειδών Καθαριότητας (CPV  39224300-1) (ΚΑΕ 1381) και Β) Ειδών Εστίασης (CPV 39221180-2) ( ΚΑΕ 1129) »,Προϋπολ. δαπάνης 13.000,00  €  συμπ. ΦΠΑ 24%, για κάλυψη αναγκών περίπου  ενός (1) έτους,  Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ { ΑΔΑ: Ω6ΣΤ4690ΒΞ-ΕΤΥ } …