Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την  προμήθεια ΡΑΜΜΑΤΩΝ (CPV  33141126-9) (ΚΑΕ  1311) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης 8.280,00 € συμπ. ΦΠΑ 13 %, {Πιθανή ποσότητα : 14.864 τεμάχια}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   6Δ7Ξ4690ΒΞ-ΔΩΕ } …