Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΩΝ (CPV 24455000-8)  (KAE 1351) Πιθανής προϋπολ. δαπάνης  8.500,00 € συμπ. ΦΠΑ 24 % {Πιθανή ποσότητα: 1.133,60 λίτρα}, για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:  ΩΙΔΟ4690ΒΞ-Ρ2Θ } …