Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   προμήθεια ΓΑΖΑΣ ΑΠΛΗΣ & ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ  (CPV 33141114-2, ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΑΖΑ) (KAE 1311)  για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Προϋπ. δαπάνης   9.615,00  € συμπ. ΦΠΑ 13% &  24%, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ59Δ4690ΒΞ-ΓΛΥ} …