Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου Άγιος Διονύσιος

Διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού, χωρίς ανταλλακτικά

Το  Γ. Ν. Ζακύνθου προκηρύσσει την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού, για την   ανάθεση του έργου: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ηλεκτρικών μηχανημάτων, συσκευών και συναφούς εξοπλισμού,  χωρίς ανταλλακτικά (CPV 50532000-3) (ΚΑΕ 0887), για κάλυψη αναγκών περίπου ενός (1) έτους. Το έργο θα περιλαμβάνει υπηρεσίες λειτουργικού ελέγχου, διακρίβωση λειτουργίας καθώς και έλεγχο της ηλεκτρικής ασφάλειας των τεσσάρων (4) monitor Nihon Kohden, στην Μονάδα Εμφραγμάτων του Γ.Ν.Ζ. συμπεριλαμβανομένου και της κεντρικής μονάδας παρακολούθησης» Πιθανής δαπάνης: 2.170,00 € συμπ. Φ.Π.Α. 24%. Με κριτήριο κατακύρωσης την  πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής,  επί του συνόλου του υπό ανάθεση έργου . Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη ΔΙΑΥΓΕΙΑ {ΑΔΑ:   Ψ6ΟΖ4690ΒΞ-21Θ} …